Aktualności

Konkurs na Top 100 atrakcji turystycznych Niemiec - REGULAMIN

, 21.12.2012

zamek niemcy

fot.: shutterstock

zamek niemcy

Regulamin Konkursu z dziedziny kultury i turystyki „TOP 100 atrakcji w Niemczech – wybierz swoją”

I. Postanowienia ogólne


1.1 Organizatorem Konkursu jest Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Miodowa 14 zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy. Wydział XII. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000093438 NIP 526-10-29-063, zwana dalej „Organizatorem”. Partnerem konkursu jest strona www.podroze.pl (MURATOR SA; ul. Dęblińska 6, 04-187 Warszawa)
1.2 Konkurs organizowany jest w terminie: 21.12.2012-20.01.2013
1.3 Konkurs prowadzony jest na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
1.4 Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania Konkursu polegającego na: wypełnieniu ankiety na ogólnodostępnej stronie http://www.germany.travel/en/towns-cities-culture/top-100/top_100_umfrage.html i na wysłaniu odpowiedzi na dwa pytania: 1. Jaka jest według Ciebie najciekawsza atrakcja turystyczna w Niemczech? Uzasadnij swój wybór. 2.”Ile zabytków UNESCO łącznie znajduje się w Niemczech?. Sugerowana ilość znaków w mailu to 50 - 200. Odpowiedzi należy przesyłać na adres e-mailowy dzt@ahk.pl do 20.01.2013.
1.5 Definicje.
Przez terminy użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:
- Regulamin – niniejszy regulamin;
- Konkurs – konkurs opisany w pkt. 1.4;
- Użytkownik – osoba korzystająca z Portalu http://www.podróże.pl/ ;
- Uczestnik konkursu – Użytkownik, który zgłosił się do Konkursu;
II. Zasady uczestnictwa w Konkursie
2.1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które w dniu dokonania zgłoszenia do Konkursu posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2.2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora i Partnera Konkursu oraz członkowie ich rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora.
2.3 Zasady wyłonienia Zwycięzców Konkursu opisane zostały w pkt. III Regulaminu.
2.4. W Konkursie każdy Użytkownik może wziąć udział tylko jeden raz.
2.5. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację jego zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
2.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestników konkursu w związku z odbiorem nagrody w Konkursie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej. Podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej skutkuje odebraniem prawa do nagrody.
2.7. W konkursie mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie.
2.8. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zaakceptowanie wszystkich zasad określonych w Regulaminie.
III. Zasady przyznawania nagród Konkursowych
3.1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest wypełnienie formularza zamieszczonego na ogólnodostępnej stronie http://www.germany.travel/en/towns-cities-culture/top-100/top_100_umfrage.html i odpowiedź na dwa pytania: 1.Jaka jest według Ciebie najciekawsza atrakcja turystyczna w Niemczech? Uzasadnij swój wybór. 2. Ile zabytków UNESCO łącznie znajduje się w Niemczech? Sugerowana ilość znaków w mailu to 50 - 200. Odpowiedzi należy przesyłać na adres e-mailowy dzt@ahk.pl do 20.01.2013.
3.2. Kryterium wyłonienia zwycięzców Konkursu jest ocena nadesłanych odpowiedzi na pytanie konkursowe przez powołaną w tym celu Komisję Konkursową. Nagrody zostaną przyznane trzem (3) uczestnikom konkursu (zwycięzcom) z pośród wszystkich osób, które prześlą odpowiedzi w czasie trwanie konkursu i których odpowiedzi na pytanie konkursowe nr.2 będą prawidłowe i których odpowiedzi na pytanie nr. 1 zostaną uznane przez Komisję Konkursową za najciekawsze.
Odpowiedzi na pytanie konkursowe Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przesłania w terminie do 20.01.2013.
3.3. Na adres e-mail Uczestnika Konkursu, z którego wysłano zgłoszenie do Konkursu i któremu Komisja Konkursowa przyzna nagrodę zostanie wysłany e-mail z prośbą o podanie danych potrzebnych do weryfikacji i ustalenia jego osoby (imię, nazwisko, adres zamieszkania z kodem pocztowym).
3.4. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Organizatora. Komisja Konkursowa będzie m.in. nadzorować prawidłowość procedury przyznania nagrody w Konkursie, stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu. Z czynności Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół, z wyszczególnieniem zwycięzców Konkursu oraz przyznanych nagród.
3.5. Posiedzenie Komisji Konkursowej, podczas którego nastąpi przyznanie nagród konkursowych, odbędzie się w dniu 30.01.2013
3.6. Nagrodzonych zostanie w sumie trzech Uczestników Konkursu
3.7. W Konkursie przewidziane są trzy jednakowe nagrody główne zawierające:
 Pobyt 2 dniowy dla dwóch osób w pokoju dwuosobowym ze śniadaniem w Hotelu InterCity do wykorzystania do dn. 31.12.2013 r. (zwycięzca wybiera hotel z listy podanej na voucherze ).
3.7.1. Wartość każdej Nagrody w sumie to 734 PLN brutto.
3.7.2. Zwycięzca zobowiązany jest do rezerwacji noclegów w hotelu InterCity oraz potwierdzenia rezerwacji na własną rękę. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak miejsc w hotelu w przypadku braku wcześniejszej rezerwacji ze strony Zwycięzcy
3.8 Każdy z trzech (3) Zwycięzców Konkursu otrzyma jedną nagrodę.
3.9. Nagrody, określone w pkt 3.7. nie podlegają wymianie na ich równowartość w pieniądzu, ani na nagrody innego rodzaju.
3.10. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
IV. Ogłaszanie wyników i wydanie nagród w Konkursie
4.1. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygraniu Nagrody drogą mailową zgodnie z pkt 3.3 niniejszego Regulaminu najpóźniej po upływie 7 dni roboczych od odpowiedniego posiedzenia Komisji, o którym mowa w pkt 3.5. niniejszego Regulaminu.
4.2. Zwycięzca Konkursu, zobowiązany jest przesłać za pomocą wiadomości e-mail na adres dzt@ahk.pl. swoje dane adresowe (imię, nazwisko, adres zamieszkania z kodem pocztowym) nie później niż 7 dni od daty otrzymania informacji o wygranej, tj. od otrzymania maila, o którym mowa w pkt. 3.3.
4.3. Nagroda zostanie przesłana indywidualnie do każdego Zwycięzcy Konkursu drogą pocztową.
4.4. W przypadku nie spełnienia przez Zwycięzcę Konkursu wymogów podanych w punkcie 4.2, traci on prawo do nagrody oraz tytuł Zwycięzcy Konkursu, zaś Komisja Konkursowa wybierze nowego Zwycięzcę Konkursu.
4.5. Jednorazowa wartość nagrody nie przekracza 760 zł brutto. Przychód uzyskany z tytułu nagród uzyskanych w ramach Konkursu, o których mowa w punktach 3.1. i 3.7. niniejszego Regulaminu jest zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
4.6. Podanie przez Uczestnika Konkursu, stosownie do zapisów punktu 4.2. Regulaminu, nieprawdziwych danych lub podanie ich w terminie późniejszym niż określony w pkt. 4.2. będzie stanowić przyczynę odmowy wydania Uczestnikowi konkursu nagrody w przypadku wygranej i przyznanie jej, wraz z tytułem Zwycięzcy Konkursu Uczestnikowi Konkursu wybranemu ponownie, stosownie do zapisów pkt. 3.2.
4.7. Nagroda może zostać przyznana jedynie osobie, która spełni wszystkie warunki Konkursu.
4.8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia w odbiorze nagrody z przyczyn leżących po stronie nagrodzonego Uczestnika Konkursu.
V. Postępowanie reklamacyjne
5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy konkursu mogą zgłaszać na piśmie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez Organizatora.
5.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika konkursu, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje powinny być zgłaszane na adres dzt@ahk.pl.
5.3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
5.4. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie niniejszego Regulaminu.
5.5. Uczestnik zostanie o decyzji powiadomiony listem wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
VI. Dane Osobowe
6.1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
6.2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników konkursu jest Niemiecka Centrala Turystyki e.V z siedzibą we Frankfurcie nad Menem.
6.3. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora, w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia Konkursu. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Uczestnik wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych firmie kurierskiej lub pocztowej, celem doręczenia nagrody.
6.4. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie danych osobowych Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia lub usunięcia.
VII. Postanowienia końcowe
7.1 Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie: www.podróże.pl
7.2 Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe związane z konkursem mają wyłącznie charakter informacyjny.
7.3 Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, jeśli nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji Uczestników Konkursu.
7.4 Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem i będą rozstrzygane przez Sąd właściwy stosownie do obowiązujących przepisów.
7.5 W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

NA TEMAT:

Polub nas na Facebooku!

Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody TIME S.A. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody TIME S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.