Aktualności

Regulamin konkursu Wasze Podróże

Podroze.pl, 30.11.2011

Regulamin konkursu „Wasze podróże”

Regulamin konkursu „Wasze podróże”

I Postanowienia ogólne
§ 1.     Regulamin określa zasady konkursu (zwanego dalej „konkursem”), przeprowadzanego na portalu www.podroze.pl oraz na łamach miesięcznika „Podróże” w numerach 020/12-7/12.
§ 2.     Podmiotem organizującym konkurs jest MURATOR S.A z siedzibą w Warszawie (00–570), przy Al. Wyzwolenia 14, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000291159; posiadającym numer identyfikacji NIP 526-00-08-745, o kapitale zakładowym (opłaconym w całości) 57.650.000,00 zł (zwanym dalej „Organizatorem”).
§ 3.     Uczestnikiem konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna. Przystępując do udziału w konkursie, uczestnicy wyrażają zgodę na udział w konkursie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
§ 4.     W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora, pracownicy innych podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu konkursu ani członkowie rodzin pracowników organizatora ani tych podmiotów.
§ 5.     Dane osobowe przekazane organizatorowi przez uczestników konkursu będą przez niego przetwarzane w celu (I) realizacji konkursu, (II) wyłonienia zwycięzców konkursu,
(III) realizacji nagród. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwia odbiór nagrody. Każdy uczestnik konkursu posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania lub usunięcia.
§ 6.     Konkurs przeprowadzany jest w terminie: 01.12.2011 r. – 31.05.2012 r.

II Zasady konkursu
§ 7.      Zadanie konkursowe polega na zamieszczeniu w portalu www.podroze.pl relacji z własnej wyprawy wraz z galerią zdjęć. Relacja powinna liczyć od 3 000 do 15 000 tys. znaków. Galeria zdjęć powinna liczyć od 1 do 5 fotografii. Preferowana szerokość zdjęcia: do 800 pikseli, wielkość pliku: do 400 kB, format .jpg.
§ 8.   Galerie zdjęć można zamieścić po założeniu swojego profilu (zarejestrowaniu się) w portalu www.podroze.pl i zalogowaniu do serwisu. Aby wziąć udział w konkursie przy zakładaniu galerii zdjęć należy zaznaczyć pole "Biorę udział w konkursie" i wpisać dane do formularza.
§ 9.     Każdego ostatniego dnia miesiąca, w którym trwa konkurs, Jury dokona wyboru najlepszej pracy (spośród nadesłanych w danym miesiącu trwania konkursu), a jej autor zostanie nagrodzony aparatem fotograficznym FUJIFILM FinePix XP30 wartości  569 zł netto.
Pierwsza nagroda zostanie przyznana 31 grudnia 2011r., ostatnia 31 maja 2012 r.
§ 10. Nagrodzone zostaną osoby, które wykażą się w swoich pracach oryginalnością, kreatywnością i techniką.
§ 11.    Nazwisko nagrodzonej w danym miesiącu osoby będzie publikowane na portalu www.podroze.pl w terminie maksymalnie pierwszych dziesięciu dni miesiąca następującego po dokonanym wyborze przez Jury konkursowe. 
§ 12.  Jeden Uczestnik może otrzymać w konkursie jedną nagrodę w każdym miesiącu trwania konkursu.
§ 13.     W skład Jury konkursowego wchodzą następujące osoby:
-    Sekretarz redakcji miesięcznika „Podróże”
-    Redaktor prowadzący portalu www.podroze.pl
-    Szef działu marketingu miesięcznika „Podróże”
§ 14.     Przesłanie relacji konkursowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na nieodpłatne i wielokrotne publikowanie zdjęć w serwisie internetowym www.podroze.pl oraz na łamach miesięcznika Podróże – wydania 02/2011-07/2012.
§ 15.     Zamieszczenie galerii jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika niniejszego konkursu iż przysługują mu wszelkie niezbędne prawa, w tym autorskie prawa majątkowe oraz prawa pokrewne w stosunku do nadesłanych materiałów mających charakter utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w zakresie niezbędnym dla publikacji, oraz wyrażeniem zgody na publikację przez osoby trzecie. Uczestnik oświadcza również, że materiały, o których mowa w zdaniu poprzednim nie będą naruszały przepisów prawa, ani jakichkolwiek prawem chronionych dóbr osób trzecich.
§ 16.     W przypadku, gdyby którekolwiek z oświadczeń zawartych w ust. 15 niniejszego regulaminu nie zostało zrealizowane, uczestnik konkursu zwolni MURATOR S.A. z jakiejkolwiek odpowiedzialności względem osób trzecich. Ponadto, w odniesieniu do treści oświadczenia z ust. 15 niniejszego regulaminu, Uczestnik oświadcza, że MURATOR S.A. nie będzie zobowiązany do ponoszenia jakichkolwiek opłat na rzecz osób trzecich bądź organizacji reprezentujących twórców i uprawnionych z tytułu praw pokrewnych, tak z Polski, jak i z zagranicy.
§ 17.     Zamieszczenie galerii zdjęć jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Uczestnika na przetwarzanie w celach konkursowych przez MURATOR S.A. danych osobowych Uczestnika, które Uczestnik przekazuje dobrowolnie, zastrzegając sobie prawo dostępu do nich oraz ich poprawienia.
§ 18.     Nazwiska laureatów konkursu zostaną opublikowane na stronie www.podroze.pl oraz w kolejnych wydaniach miesięcznika „Podróże” (laureat miesiąca grudzień 2011 zostanie opublikowany w wydaniu 02/12 miesięcznika, laureat miesiąca styczeń 2012 w wydaniu 3/12, laureat miesiąca luty 2012 – w wydaniu 4/12, laureat miesiąca marzec 2012 – w wydaniu 5/12, laureat miesiąca kwiecień 2012 – w wydaniu 6/12, laureat miesiąca maj 2012 – w wydaniu 7/12).
§ 19.     Organizator prześle laureatom nagrody drogą pocztową, w terminie 30 dni od daty zamieszczenia w portalu listy laureatów. Jeśli nagroda, przesłana zgodnie z niniejszym punktem, nie zostanie odebrana, organizator będzie uprawniony do uznania, że zwycięzca rezygnuje z nagrody.
§ 20.     Nagrodzone osoby nie są uprawnione do żądania ekwiwalentu pieniężnego nagrody lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
§ 21. Laureat jest zobowiązany do wpłacenia podatku od nagrody na konto MURATOR S.A, o ile obowiązek zapłaty takiego podatku wynika z właściwych przepisów.

III Postanowienia końcowe
§ 22.     Aktualna wersja regulaminu będzie dostępna w lokalu Organizatora przy ul. Dęblińskiej 6, 04-187 Warszawa oraz na stronie internetowej http://www.podroze.pl i obowiązuje od momentu jej zamieszczenia.
§ 23.     Ewentualne reklamacje związane z konkursem mogą być kierowane do Organizatora wyłącznie w formie pisemnej, na adres Organizatora w terminie 7 dni od daty ogłoszenia rozwiązania i listy nagrodzonych. W przypadku przesłania reklamacji za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego.
§ 24.     Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
§ 25.     Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Sprawdzającą, powołaną przez Organizatora konkursu, nie później niż w terminie 21 dni od daty otrzymania reklamacji.
§ 26.     Zainteresowani Uczestnicy, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Sprawdzającą.
§ 27.     Decyzja Komisji Sprawdzającej co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
§ 28.     Niniejszy konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia z 19 listopada 2009r.  o grach hazardowych

Warszawa, dn. 30 listopada 2011 roku

Polub nas na Facebooku!

Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody TIME S.A. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody TIME S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.